Op Aswoensdag, de dag na carnaval, wordt door een select gezelschap  in droevige stemming aangifte gedaan van “het overlijden van de Mug” aan een speciaal-ambtenaar van de burgerlijke stand op het gemeentehuis van Bladel. Harrie Panken, die met verve de rol van speciaal ambtenaar vervult, vertelt op onnavolgbare wijze over de onlangs overleden Mug en in het bijzonder over de voorganger van de Muggezifters van het betreffende carnavalsjaar.

 

Oud ambtenaar Piet van der Heijden

 

In het verleden werd de rol van deze ambtenaar tientallen jaren vervuld door Piet van der Heijden (Pietje Diepvries)

 

 

Jan Smets aangifte 2016

 

In 2016 deed zich de uitzonderlijke situatie voor dat de BABS, Harrie Panken, verhinderd was.
Jan Smets nam de honneurs waar.

 

 

Toespraak BABS Harrie Panken op 14 februari 2018 t.g.v. aangifte Mug

Een welgemeend oprecht welkomst BALAAL aan de zevenenveertigste manskerel die dit kalenderjaar de hoogverheven prinselijke functie van de associatie der Muggezifters bekleedt, zijn immer bevallige trouwe echtgenote, alsmede aan allen die uit hoofde van hun functie dan wel uit eigen beweging de moeite hebben genomen zich ter support met het hiervoor geduide duo in deze ruimte van de wereldlijke overheid hebben plaats genomen op ene zetel dan wel zich op enigerlei andere wijze een plaats hebben weten te bemachtigen.

Zonder schroom of aarzeling vertouw ik u toe dat de reden van uw aller aanwezigheid naar ik hoop en verwacht buiten eke twijfel verheven grootmoedig is van aard, getuigenis betoont van courage en aldus in dier voege alom  buitengewoon grote waardering oogst niet alleen van PRINS KARROTTINI maar zeker ook van spreker.

Bij het omzetten van hersenspinsels in op papier toe te vertrouwen woorden, passeerden als felle bliksemflitsen gedachten allerlei, vooral die welke aan de wortels hebben gelegen van de jaarlijks daags na vier vol bezette vastenaovonddagen op Aswoensdag voorziene aanmelding van het verlijden der MUG en in het verlengde daarvan ook van die van hare- of moet het wellicht zijn zijne- of genderneutrale nakomeling, de MUGLARF.

Onder de legislatuur van Prins Loet den Urste, achtendertig jaren terug werd de allereerste akte van Mugverlijden opgemaakt door de vermaarde zeer warme-  edoch ook ‘koude’ persoon, waaraan hij zijn troetelnaam ontleende, te weten de derde prins van het Muggeziftersrijk Prins Piet den Urste, alias Pietje Diepvries. De aangifte werd destijds onder regie en aanvoering van Piet gedaan door eerder genoemde Loet, Vorst Johan en secretaris der vereniging Anton Kolen. Met eerbied en respect spreek ik over en gedenk mijn voorganger Piet die genietend van het leven en volgend zijn hart op de achttiende juli van vorig jaar is overleden. Zijn in het Hupke begonnen- en in Bladel tot volle wasdom gekomen leven heeft veel betekend, niet alleen door het feit dat hij samen met zijn Rosa de burgers van de Negende Zaligheid gedurende warme dagen behoedde voor bedorven voedsel door uitbating ener vriesgebouw van ongekende omvang, maar ook voor carnavalvertier zoekende kinderen, vrouwen en mannen. Samen met gelijkgezinden stond Piet met zijn uitgesproken humor, gezelligheid en positieve kijk op het leven aan de wieg van menig nieuwe carnavalsactiviteit, ondermeer zoals reeds gezegd de eerste Akte van Mugverlijden, het crème de la crème van tot het prinsschap geroepen personen, wellicht meer en beter bekend als het Broederschap van Oud Prinsen alsmede de totstandkoming van De Steek, die in prominent rood een plek heeft verworven op het plein voor het oude klooster. Uit de grond van mijn hart: Dankjewel Piet.

De carnavalsactiviteiten van dit jaar werden wereldkundig gemaakt in een in een nieuwe jas gestoken huis-aan-huis gratis verspreide tipbuilkrant, met op de cover een uitbundig juichende PRINS KARROTTINI alsook een kloekogende, twee duimen in de hoogte stekende jeugdprins, Prins Ijzeren Thijs d’n urste. Naast de korte mare van- en over de te doorlopen agenda prijken daarop niet alleen hét symbool der muggen en een onherkenbaar gemaakte op een haas gelijkend dier maar ook zeventien peeën, die zonder twijfel staan voor een vingerwijzing naar het aantal kinderen van PRINS’ voorvader in de tweede graad en zijn echtgenote, de oma van de PRINS, die hun woonst hadden in een aan de Zwartakkers staande boerderij met akkers en weilanden.

Zoals alle voorgangers van PRINS KARROTTINI in de loop der jaren steeds hebben gedaan, is thans ook hij geroepen zijn plicht te vervullen door te getuigen van de gebeurtenis waarmee de vastenaovonddagen symboliek tot een einde zijn gekomen, in het bijzonder van wat DE MUG en MUGLARF hebben doorstaan op het marktplein dat kortelings voor zover mij bekend de zesde keiomwenteling heeft ondergaan en waar de nimmer begrepen waterbak werd vervangen door vier zandbakken met daarin schamele beplanting, wellicht bedoeld als speel- en of verblijfplaats voor de nabuurgemeenten na herindeling en al hoog oprijzende jonge oorspronkelijke bomen het veld hebben moeten ruimen voor vreemde uitheemse immer tot laag blijvend veroordeeld groen.

PRINS KARROTTINI heeft in de preambule van zijn proclamatie met recht en rede laten neerschrijven nazaat te zijn van het geslacht der Avendonken, wiens stam zijn naam ontleend aan zij die woonden bij Havicsdonk te Haaren wat staat voor een donk, zijnde een ophoging in het landschap, waar de havik verbleef. Met eenzelfde scherp oog als deze krachtige roofvogel heeft PRINS KARROTTINI samen met Prins Ijzeren Thijs d’n urste leiding gegeven aan gedurende vijftien dagen plaatsgevonden achtentwintig bezigheden, waarvan een aantal deels voor de eerste keer en experimenteel van verrassend karakter. Het is mijn wens dat met vereende kracht en inzet eendrachtig met oog voor vernieuwing gestreefd blijft worden naar behoud en uitbouw van breed gedragen activiteiten door alzo de toekomst van carnavalvierende Muggen te zekeren ter eer en meerdere glorie van Blaal in zijn algemeenheid en het Muggeziftersrijk in het bijzonder.

Na het uitspreken van dit verlangen kan en mag niet meer worden gedraald over te gaan tot voorlezing van de opgemaakte Akte van Mugverlijden, waarvoor volledig alerte oplettendheid is vereist van allen hier en nu aanwezig, in het bijzonder van PRINS KARROTTINI.

Aswoensdag 2018

Pa